Integrity Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ปีงบประมาณ ไฟล์
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 165 ITA 2567 Download
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 165 ITA 2567 Download
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 167 ITA 2567 Download
4 แบบวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 167 ITA 2567 Download
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 168 ITA 2567 Download
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 169 ITA 2567 Download
7 แบบวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 167 ITA 2567 Download
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 170 ITA 2567 Download
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 163 ITA 2567 Download
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 170 ITA 2567 Download
11 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 168 ITA 2567 Download
12 แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 166 ITA 2567 Download
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 165 ITA 2566 Download
14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน 166 ITA 2567 Download
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 171 ITA 2567 Download
16 สรุปข้อคิดเห็น-ร้องเรียน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 166 ITA 2567 Download
17 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2567 164 ITA 2567 Download
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน. 166 ITA 2567 Download
19 ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ เรื่อง ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 165 ITA 2567 Download
20 สรุปข้อคิดเห็น-ร้องเรียน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำเดือน มกราคม 2567 168 ITA 2567 Download
21 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 640 ITA 2567 Download
22 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 639 ITA 2567 Download
23 การต่อต้านการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 649 ITA 2567 Download
24 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 647 ITA 2567 Download
25 สรุปข้อคิดเห็น-ร้องเรียน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 176 ITA 2567 Download
26 สรุปข้อคิดเห็น-ร้องเรียน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 170 ITA 2567 Download
27 สรุปข้อคิดเห็น-ร้องเรียน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 169 ITA 2567 Download
28 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มี.ค.66 629 ITA 2566 Download
29 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.พ.66 594 ITA 2566 Download
30 แผนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 615 ITA 2566 Download
31 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน 620 ITA 2566 Download
32 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน 624 ITA 2566 Download
33 รายงานประจำปีศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 737 ITA 2566 Download
34 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 609 ITA 2566 Download
35 แบบสอบถามการควบคุมภายใน 617 ITA 2566 Download
36 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 617 ITA 2566 Download
37 แบบรายงานข้อคิดเห็น มค. 2566 610 ITA 2566 Download
38 แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 620 ITA 2566 Download
39 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 626 ITA 2566 Download
40 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 616 ITA 2566 Download
41 ประกาศ ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น / ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 613 ITA 2566 Download
42 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 616 ITA 2566 Download
43 ผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 619 ITA 2566 Download
44 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 641 ITA 2566 Download
45 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ม.ค.66 656 ITA 2566 Download
46 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ธ.ค.65 659 ITA 2566 Download
47 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ย.65 767 ITA 2566 Download
48 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ต.ค.65 667 ITA 2566 Download
49 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 1,119 ITA 2565 Download
50 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 291 ITA 2565 Download
51 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,116 ITA 2565 Download
52 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,049 ITA 2565 Download
53 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,116 ITA 2565 Download
54 แผนปฏิบัติการป้องกัน-ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565 1,101 ITA 2565 Download
55 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 1,131 ITA 2565 Download
56 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 290 ITA 2565 Download
57 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,100 ITA 2565 Download
58 แบบรายงานข้อคิดเห็น กพ. 2565 1,168 ITA 2565 Download
59 แบบรายงานข้อคิดเห็น มค. 2565 1,106 ITA 2565 Download
60 แบบรายงานข้อคิดเห็น ธค. 2564 1,134 ITA 2564 Download
61 แบบรายงานข้อคิดเห็น พย. 2564 1,103 ITA 2564 Download
62 แบบรายงานข้อคิดเห็น ตค. 2564 1,114 ITA 2564 Download
63 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565 1,125 ITA 2565 Download
64 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2565 1,105 ITA 2565 Download
65 ขอรายงานผลการกํากับติดตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 5 เดือน (ต.ค.2564- ก.พ. 2565) 1,109 ITA 2565 Download
66 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 983 ITA 2565 Download
67 รายงานประจำปี 2564 1,229 ITA 2565 Download
68 รายงานประจำปี 2564 1,063 ITA 2565 Download
69 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.พ.65 1,111 ITA 2565 Download
70 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ม.ค.65 1,104 ITA 2565 Download
71 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ธ.ค.64 1,121 ITA 2564 Download
72 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ย.64 1,108 ITA 2564 Download
73 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ต.ค.64 1,123 ITA 2564 Download
74 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1,137 ITA 2565 Download
75 ข้อตกลงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 364 ITA 2565 Download
76 มาตรการ กลไก หรือระบบป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 1,144 ITA 2565 Download
77 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 1,133 ITA 2565 Download
78 ประกาศเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมสุขภาพจิต 1,539 ITA 2564 Download
79 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 เม.ย 2564 324 ITA 2564 Download
80 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มี.ค 2564 284 ITA 2564 Download
81 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (รอบ 5 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 283 ITA 2564 Download
82 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 279 ITA 2564 Download
83 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 295 ITA 2564 Download
84 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การยืม 277 ITA 2564 Download
85 รายงานประจำปี 2563 692 ITA 2563 Download
86 รายงานผลการสำรวจความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2564 281 ITA 2564 Download
87 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 290 ITA 2564 Download
88 แบบสอบถามการควบคุมภายใน 273 ITA 2564 Download
89 สธ 0817.1/101 ลว. 2 มี.ค. 2563 เรื่อง ขออนุมัติรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 301 ITA 2563 Download
90 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 265 ITA 2564 Download
91 แบบรายงานข้อคิดเห็น กพ 2564 281 ITA 2564 Download
92 แบบรายงานข้อคิดเห็น มค 2564 269 ITA 2564 Download
93 แบบรายงานข้อคิดเห็น ธค. 2563 270 ITA 2563 Download
94 แบบรายงานข้อคิดเห็น พย. 2563 267 ITA 2563 Download
95 แบบรายงานข้อคิดเห็น ตค. 2563 270 ITA 2563 Download
96 ขออนุมัติอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 291 ITA 2564 Download
97 ขออนุมัติอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 230 ITA 2564 Download
98 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.พ 2564 264 ITA 2564 Download
99 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ม.ค 2564 266 ITA 2564 Download
100 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ม.ค 2564 1,103 ITA 2563 Download
101 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ธ.ค 2563 267 ITA 2563 Download
102 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ย 2563 263 ITA 2563 Download
103 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ต.ค 2563 541 ITA 2563 Download
104 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 314 ITA 2564 Download
105 ข้อตกลงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 296 ITA 2564 Download
106 มาตรการ กลไก หรือระบบป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 295 ITA 2564 Download
107 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 303 ITA 2564 Download
108 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ส.ค 2563 300 ITA 2563 Download
109 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.ค 2563 1,099 ITA 2563 Download
110 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ส.ค 2563 1,088 ITA 2563 Download
111 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.ค 2563 319 ITA 2563 Download
112 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มิ.ย 2563 311 ITA 2563 Download
113 รวม สขร ปี 2562 964 ITA 2563 Download
114 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ค 2563 360 ITA 2563 Download
115 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 เม.ย 2563 377 ITA 2563 Download
116 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มี.ค 2563 362 ITA 2563 Download
117 รายงานประจำปี 2562 355 ITA 2563 Download
118 รายงานประจำปี 2562 321 ITA 2563 Download
119 รายงานประจำปี 2562 1,112 ITA 2563 Download
120 รายงานประจำปี 2562 1,103 ITA 2563 Download
121 รายงานประจำปี 2562 238 ITA 2563 Download
122 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 545 ITA 2563 Download
123 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ 288 ITA 2563 Download
124 มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิต ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) 281 ITA 2563 Download
125 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ 306 ITA 2563 Download
126 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 304 ITA 2563 Download
127 แผนจัดหาวัสดุ 284 ITA 2563 Download
128 สขร ตุลาคม 2562 277 ITA 2563 Download
129 สขร พฤศจิกายน 2562 361 ITA 2563 Download
130 สขร ธันวาคม 2562 345 ITA 2563 Download
131 รายงานประจำปี 2562 823 ITA 2563 Download
132 สขร มกราคม 2563 332 ITA 2563 Download
133 สขร กุมภาพันธ์ 2563 3,522 ITA 2563 Download
134 สำรวจความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง-63 473 ITA 2563 Download
135 ข้อมูลเชิงสถิติ 393 ITA 2563 Download
136 มาตรการ การป้องกันรับสินบน 374 ITA 2563 Download
137 ประกาศเจตจำนงค์ 382 ITA 2563 Download
138 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 495 ITA 2563 Download
139 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 638 ITA 2563 Download
140 ขออนุมัติโครงการอบรมบุคลิกภาพ 432 ITA 2563 Download
141 แผนปราบปรามการทุจริต 425 ITA 2563 Download
142 รายงานแผนปราบปรามการทุจริต 704 ITA 2563 Download