Integrity Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ปีงบประมาณ ไฟล์
1 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 32 ITA 2564 Download
2 ข้อตกลงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 25 ITA 2564 Download
3 มาตรการ กลไก หรือระบบป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 22 ITA 2564 Download
4 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 29 ITA 2564 Download
5 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ส.ค 2563 54 ITA 2563 Download
6 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.ค 2563 76 ITA 2563 Download
7 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มิ.ย 2563 76 ITA 2563 Download
8 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ค 2563 98 ITA 2563 Download
9 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 เม.ย 2563 109 ITA 2563 Download
10 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มี.ค 2563 102 ITA 2563 Download
11 รายงานประจำปี 2562 104 ITA 2563 Download
12 รายงานประจำปี 2562 91 ITA 2563 Download
13 รายงานแผนปราบปรามการทุจริต 137 ITA 2563 Download
14 แผนปราบปรามการทุจริต 139 ITA 2563 Download
15 ขออนุมัติโครงการอบรมบุคลิกภาพ 142 ITA 2563 Download
16 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 210 ITA 2563 Download
17 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 139 ITA 2563 Download
18 ประกาศเจตจำนงค์ 122 ITA 2563 Download
19 มาตรการ การป้องกันรับสินบน 117 ITA 2563 Download
20 ข้อมูลเชิงสถิติ 132 ITA 2563 Download
21 สำรวจความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง-63 209 ITA 2563 Download
22 สขร กุมภาพันธ์ 2563 127 ITA 2563 Download
23 สขร มกราคม 2563 116 ITA 2563 Download
24 รวม สขร ปี 2562 94 ITA 2563 Download
25 สขร ธันวาคม 2562 118 ITA 2563 Download
26 สขร พฤศจิกายน 2562 125 ITA 2563 Download
27 สขร ตุลาคม 2562 112 ITA 2563 Download
28 แผนจัดหาวัสดุ 113 ITA 2563 Download
29 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 126 ITA 2563 Download
30 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ 116 ITA 2563 Download
31 มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิต ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) 113 ITA 2563 Download
32 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ 116 ITA 2563 Download
33 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 99 ITA 2563 Download