Integrity Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ปีงบประมาณ ไฟล์
1 ประกาศเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมสุขภาพจิต 57 ITA 2564 Download
2 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 เม.ย 2564 78 ITA 2564 Download
3 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มี.ค 2564 41 ITA 2564 Download
4 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (รอบ 5 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 51 ITA 2564 Download
5 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 49 ITA 2564 Download
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 55 ITA 2564 Download
7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การยืม 48 ITA 2564 Download
8 รายงานประจำปี 2563 51 ITA 2563 Download
9 รายงานผลการสำรวจความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2564 49 ITA 2564 Download
10 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 52 ITA 2564 Download
11 แบบสอบถามการควบคุมภายใน 48 ITA 2564 Download
12 สธ 0817.1/101 ลว. 2 มี.ค. 2563 เรื่อง ขออนุมัติรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 50 ITA 2563 Download
13 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 47 ITA 2564 Download
14 แบบรายงานข้อคิดเห็น กพ 2564 50 ITA 2564 Download
15 แบบรายงานข้อคิดเห็น มค 2564 48 ITA 2564 Download
16 แบบรายงานข้อคิดเห็น ธค. 2563 50 ITA 2563 Download
17 แบบรายงานข้อคิดเห็น พย. 2563 47 ITA 2563 Download
18 แบบรายงานข้อคิดเห็น ตค. 2563 53 ITA 2563 Download
19 ขออนุมัติอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 53 ITA 2564 Download
20 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.พ 2564 47 ITA 2564 Download
21 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ม.ค 2564 44 ITA 2564 Download
22 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ธ.ค 2563 47 ITA 2563 Download
23 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ย 2563 45 ITA 2563 Download
24 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ต.ค 2563 43 ITA 2563 Download
25 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 88 ITA 2564 Download
26 ข้อตกลงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 79 ITA 2564 Download
27 มาตรการ กลไก หรือระบบป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 70 ITA 2564 Download
28 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 78 ITA 2564 Download
29 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ส.ค 2563 96 ITA 2563 Download
30 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.ค 2563 124 ITA 2563 Download
31 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มิ.ย 2563 117 ITA 2563 Download
32 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ค 2563 142 ITA 2563 Download
33 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 เม.ย 2563 155 ITA 2563 Download
34 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มี.ค 2563 148 ITA 2563 Download
35 รายงานประจำปี 2562 148 ITA 2563 Download
36 รายงานประจำปี 2562 136 ITA 2563 Download
37 รายงานแผนปราบปรามการทุจริต 186 ITA 2563 Download
38 แผนปราบปรามการทุจริต 183 ITA 2563 Download
39 ขออนุมัติโครงการอบรมบุคลิกภาพ 189 ITA 2563 Download
40 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 271 ITA 2563 Download
41 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 188 ITA 2563 Download
42 ประกาศเจตจำนงค์ 169 ITA 2563 Download
43 มาตรการ การป้องกันรับสินบน 160 ITA 2563 Download
44 ข้อมูลเชิงสถิติ 172 ITA 2563 Download
45 สำรวจความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง-63 254 ITA 2563 Download
46 สขร กุมภาพันธ์ 2563 181 ITA 2563 Download
47 สขร มกราคม 2563 156 ITA 2563 Download
48 รวม สขร ปี 2562 135 ITA 2563 Download
49 สขร ธันวาคม 2562 160 ITA 2563 Download
50 สขร พฤศจิกายน 2562 169 ITA 2563 Download