Integrity Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ปีงบประมาณ ไฟล์
1 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 ITA 2565 Download
2 ข้อตกลงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 11 ITA 2565 Download
3 มาตรการ กลไก หรือระบบป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 10 ITA 2565 Download
4 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 11 ITA 2565 Download
5 ประกาศเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมสุขภาพจิต 168 ITA 2564 Download
6 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 เม.ย 2564 191 ITA 2564 Download
7 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มี.ค 2564 148 ITA 2564 Download
8 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (รอบ 5 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 160 ITA 2564 Download
9 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 159 ITA 2564 Download
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 163 ITA 2564 Download
11 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การยืม 154 ITA 2564 Download
12 รายงานประจำปี 2563 161 ITA 2563 Download
13 รายงานผลการสำรวจความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2564 158 ITA 2564 Download
14 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 162 ITA 2564 Download
15 แบบสอบถามการควบคุมภายใน 152 ITA 2564 Download
16 สธ 0817.1/101 ลว. 2 มี.ค. 2563 เรื่อง ขออนุมัติรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 161 ITA 2563 Download
17 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 156 ITA 2564 Download
18 แบบรายงานข้อคิดเห็น กพ 2564 161 ITA 2564 Download
19 แบบรายงานข้อคิดเห็น มค 2564 157 ITA 2564 Download
20 แบบรายงานข้อคิดเห็น ธค. 2563 161 ITA 2563 Download
21 แบบรายงานข้อคิดเห็น พย. 2563 155 ITA 2563 Download
22 แบบรายงานข้อคิดเห็น ตค. 2563 164 ITA 2563 Download
23 ขออนุมัติอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 166 ITA 2564 Download
24 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.พ 2564 156 ITA 2564 Download
25 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ม.ค 2564 151 ITA 2564 Download
26 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ธ.ค 2563 161 ITA 2563 Download
27 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ย 2563 155 ITA 2563 Download
28 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ต.ค 2563 434 ITA 2563 Download
29 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 195 ITA 2564 Download
30 ข้อตกลงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 184 ITA 2564 Download
31 มาตรการ กลไก หรือระบบป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 177 ITA 2564 Download
32 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 187 ITA 2564 Download
33 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ส.ค 2563 200 ITA 2563 Download
34 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.ค 2563 229 ITA 2563 Download
35 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มิ.ย 2563 219 ITA 2563 Download
36 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ค 2563 247 ITA 2563 Download
37 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 เม.ย 2563 263 ITA 2563 Download
38 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มี.ค 2563 253 ITA 2563 Download
39 รายงานประจำปี 2562 250 ITA 2563 Download
40 รายงานประจำปี 2562 236 ITA 2563 Download
41 รายงานแผนปราบปรามการทุจริต 300 ITA 2563 Download
42 แผนปราบปรามการทุจริต 291 ITA 2563 Download
43 ขออนุมัติโครงการอบรมบุคลิกภาพ 297 ITA 2563 Download
44 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 428 ITA 2563 Download
45 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 302 ITA 2563 Download
46 ประกาศเจตจำนงค์ 270 ITA 2563 Download
47 มาตรการ การป้องกันรับสินบน 259 ITA 2563 Download
48 ข้อมูลเชิงสถิติ 276 ITA 2563 Download
49 สำรวจความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง-63 361 ITA 2563 Download
50 สขร กุมภาพันธ์ 2563 291 ITA 2563 Download