Integrity Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ปีงบประมาณ ไฟล์
1 ประกาศเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมสุขภาพจิต 28 ITA 2564 Download
2 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 เม.ย 2564 68 ITA 2564 Download
3 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มี.ค 2564 35 ITA 2564 Download
4 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (รอบ 5 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 43 ITA 2564 Download
5 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 40 ITA 2564 Download
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 47 ITA 2564 Download
7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การยืม 39 ITA 2564 Download
8 รายงานประจำปี 2563 43 ITA 2563 Download
9 รายงานผลการสำรวจความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2564 40 ITA 2564 Download
10 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 44 ITA 2564 Download
11 แบบสอบถามการควบคุมภายใน 40 ITA 2564 Download
12 สธ 0817.1/101 ลว. 2 มี.ค. 2563 เรื่อง ขออนุมัติรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 39 ITA 2563 Download
13 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 38 ITA 2564 Download
14 แบบรายงานข้อคิดเห็น กพ 2564 41 ITA 2564 Download
15 แบบรายงานข้อคิดเห็น มค 2564 40 ITA 2564 Download
16 แบบรายงานข้อคิดเห็น ธค. 2563 42 ITA 2563 Download
17 แบบรายงานข้อคิดเห็น พย. 2563 38 ITA 2563 Download
18 แบบรายงานข้อคิดเห็น ตค. 2563 43 ITA 2563 Download
19 ขออนุมัติอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 44 ITA 2564 Download
20 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.พ 2564 38 ITA 2564 Download
21 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ม.ค 2564 37 ITA 2564 Download
22 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ธ.ค 2563 36 ITA 2563 Download
23 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ย 2563 37 ITA 2563 Download
24 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ต.ค 2563 36 ITA 2563 Download
25 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 78 ITA 2564 Download
26 ข้อตกลงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 70 ITA 2564 Download
27 มาตรการ กลไก หรือระบบป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 61 ITA 2564 Download
28 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 70 ITA 2564 Download
29 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ส.ค 2563 87 ITA 2563 Download
30 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.ค 2563 115 ITA 2563 Download
31 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มิ.ย 2563 107 ITA 2563 Download
32 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ค 2563 133 ITA 2563 Download
33 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 เม.ย 2563 147 ITA 2563 Download
34 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มี.ค 2563 139 ITA 2563 Download
35 รายงานประจำปี 2562 140 ITA 2563 Download
36 รายงานประจำปี 2562 128 ITA 2563 Download
37 รายงานแผนปราบปรามการทุจริต 177 ITA 2563 Download
38 แผนปราบปรามการทุจริต 174 ITA 2563 Download
39 ขออนุมัติโครงการอบรมบุคลิกภาพ 178 ITA 2563 Download
40 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 260 ITA 2563 Download
41 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 180 ITA 2563 Download
42 ประกาศเจตจำนงค์ 159 ITA 2563 Download
43 มาตรการ การป้องกันรับสินบน 152 ITA 2563 Download
44 ข้อมูลเชิงสถิติ 165 ITA 2563 Download
45 สำรวจความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง-63 246 ITA 2563 Download
46 สขร กุมภาพันธ์ 2563 171 ITA 2563 Download
47 สขร มกราคม 2563 150 ITA 2563 Download
48 รวม สขร ปี 2562 128 ITA 2563 Download
49 สขร ธันวาคม 2562 153 ITA 2563 Download
50 สขร พฤศจิกายน 2562 161 ITA 2563 Download