กฏ / ระเบียบ

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 กค.0409.3-ว.20 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 374 กฏ/ระเบียบ Download
2 นร0505-ว141 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 364 กฏ/ระเบียบ Download
3 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 2526 368 กฏ/ระเบียบ Download
4 ประกันภัยรถราชการ 383 กฏ/ระเบียบ Download
5 พระะราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2557 365 กฏ/ระเบียบ Download
6 ซ้อมความเข้าใจแนทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 365 กฏ/ระเบียบ Download
7 หลักเกณฑ์การใช้บัตรน้ำมันรถราชการ 360 กฏ/ระเบียบ Download
8 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 361 กฏ/ระเบียบ Download
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 363 กฏ/ระเบียบ Download
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 346 กฏ/ระเบียบ Download
11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 342 กฏ/ระเบียบ Download
12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 340 กฏ/ระเบียบ Download
13 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 341 กฏ/ระเบียบ Download
14 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 340 กฏ/ระเบียบ Download
15 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 341 กฏ/ระเบียบ Download
16 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 340 กฏ/ระเบียบ Download
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 341 กฏ/ระเบียบ Download