กฏ / ระเบียบ

# ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลด ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 กค.0409.3-ว.20 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 25 พ.ย. 2565 1,357 กฏ/ระเบียบ Download
2 นร0505-ว141 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 25 พ.ย. 2565 1,150 กฏ/ระเบียบ Download
3 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 2526 25 พ.ย. 2565 1,204 กฏ/ระเบียบ Download
4 ประกันภัยรถราชการ 25 พ.ย. 2565 1,233 กฏ/ระเบียบ Download
5 พระะราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2557 25 พ.ย. 2565 257 กฏ/ระเบียบ Download
6 ซ้อมความเข้าใจแนทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 25 พ.ย. 2565 554 กฏ/ระเบียบ Download
7 หลักเกณฑ์การใช้บัตรน้ำมันรถราชการ 25 พ.ย. 2565 1,101 กฏ/ระเบียบ Download
8 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 25 พ.ย. 2565 250 กฏ/ระเบียบ Download
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 25 พ.ย. 2565 1,150 กฏ/ระเบียบ Download
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 25 พ.ย. 2565 928 กฏ/ระเบียบ Download
11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 25 พ.ย. 2565 920 กฏ/ระเบียบ Download
12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 25 พ.ย. 2565 918 กฏ/ระเบียบ Download
13 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 25 พ.ย. 2565 921 กฏ/ระเบียบ Download
14 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 25 พ.ย. 2565 917 กฏ/ระเบียบ Download
15 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 25 พ.ย. 2565 918 กฏ/ระเบียบ Download
16 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 25 พ.ย. 2565 924 กฏ/ระเบียบ Download
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 25 พ.ย. 2565 921 กฏ/ระเบียบ Download