ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 แผนฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2563) 5423 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
2 แผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี กรมสุขภาพจิต (พ.ศ. 2563-2565) 7293 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
3 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ปี64 4085 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
4 ขอแจ้งประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 3460 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
5 แนวทางการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น 8253 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
6 มาตรา 7 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 4234 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
7 มาตรา 7 คณะกรรมการจัดการข้อคิดเห็นผู้รับบริการ 3916 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
8 มาตรา 7 โครงสร้างองค์กร 4075 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
9 มาตรา 7 สถานที่ติดต่อ 3827 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
10 มาตรา 7 กฎกระทรวงสาธารณสุข 3787 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
11 มาตรา 7 กําหนดรายชื่อหน่วยงานด้านสถานสงเคราะห์และสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 3774 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
12 มาตรา 7 กําหนดรายชื่อหน่วยงานด้านสถานสงเคราะห์และสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 4740 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
13 มาตรา 7 แบบหนังสือให้ความยินยอมการบําบัดรักษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 3791 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
14 มาตรา 7 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมสุขภาพจิต 3784 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
15 มาตรา 9 นโยบายอธิบดีกรมสุขภาพจิต 3794 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
16 มาตรา 9 นโยบายการพัฒนากรมสุขภาพจิต 4.0 3825 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
17 มาตรา 9 นโยบายกรมสุขภาพจิต 2560-2564 23714 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
18 มาตรา 9 แผน โครงการ งบประมาณ 3770 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download