เกี่ยวกับ


วิสัยทัศน์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (กลุ่มวัยเรียน) ระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจหน่วยงาน

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
 3. เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
 4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ค่านิยมหน่วยงาน

 • M = Mastery รู้แจ้ง รู้จริง
 • H = Honesty ความสุจริต โปร่งใส , Happy ความสุข
 • C = Creative สรรค์สร้างสิ่งใหม่
 • T = Team ทำงานเป็นทีม
 • E = Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, เสมอภาค
 • N = Network สัมพันธ์เครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

 1. ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต
 2. สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
 3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต