เกี่ยวกับ


วิสัยทัศน์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เป็นผู้นำการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดีอย่างยั่งยืน

พันธกิจหน่วยงาน

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
 3. เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ
 4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ค่านิยมหน่วยงาน

 • M = Happy Mind, Service Mind, Public Mind หัวใจบริการ
 • H = Honesty, Happy ความสุจริต โปร่งใส ความสุข
 • C = Creative สรรค์สร้างสิ่งใหม่
 • T = Team ทำงานเป็นทีม
 • E = Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, เสมอภาค
 • N = Network สัมพันธ์เครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

 1. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
 2. เสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง
 3. สร้างคุณค่างานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต