แบบฟอร์มหนังสือ หนังสือราชการ

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท
1 ขออนุมัติเบิกค่าเดินทาง 19 ... Download
2 ตัวอย่างหนังสือ ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 72 ... Download
3 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย/การจัดเรียง 61 ... Download
4 การพิมพ์หนังสือราชการ ขึ้นต้น ลงนาม ผอปฏิบัติราชการแทน 156 ... Download
5 ตัวอย่างขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องเบิกพื้นดิน 162 ... Download
6 ต้วอย่างขออนุมัติเดินทางโดยเครื่อง 157 ... Download
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2566 311 ... Download
8 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 160 ... Download
9 ใบสำคัญบุคคลภายนอก 158 ... Download
10 ใบสำคัญรับเงิน 159 ... Download
11 ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 160 ... Download
12 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 161 ... Download
13 แบบรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ 164 ... Download
14 แบบฟอร์ม ร้องเรียน (ภายใน) 495 ... Download
15 แบบฟอร์ม ร้องเรียน (ภายใน) 497 ... Download
16 แบบฟอร์ม ใบยืมพัสดุ 530 ... Download
17 ขออนุมัติ จัดซื้อ-จัดจ้าง 551 ... Download
18 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก 523 ... Download
19 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก 542 ... Download
20 รูปแบบหนังสือภายนอก 522 ... Download

How to ยืมพัสดุ