MENTAL HEALTH CHECK-IN

ตรวจเช็คสุขภาพใจ

เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ S : Stress (เครียด) B : Burnout (ภาวะหมดไฟ) S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย) D : Depression (ซึมเศร้า) โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

เช็คสุขภาพใจออนไลน์
e-Library กรมสุขภาพจิต

คลังความรู้สุขภาพจิต

e-Library กรมสุขภาพจิต คลังความรู้สุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการด้านสุขภาพจิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กว่าหลายร้อยรายการ สำหรับ ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต Mental Health Knowledge Base

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต


แนวทางการเสริมสร้าง

สมดุลชีวิต 8-8-8

สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร ประจำปี 2564

อ่านข้อมูล
การจัดการความรู้

KM ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

Knowledge Management รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร มาพัฒนาให้เป็นระบบ

ดูข้อมูล
e-Service

280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูล
E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

ดูข้อมูล
...

สื่อเสียงและวิดีโอ


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) 366 ประชาสัมพันธ์ Download
2 กค.0409.3-ว.20 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 374 ประชาสัมพันธ์ Download
3 นร0505-ว141 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 364 ประชาสัมพันธ์ Download
4 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 2526 368 ประชาสัมพันธ์ Download
5 ประกันภัยรถราชการ 383 ประชาสัมพันธ์ Download
6 พระะราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2557 365 ประชาสัมพันธ์ Download
7 ซ้อมความเข้าใจแนทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 365 ประชาสัมพันธ์ Download
8 หลักเกณฑ์การใช้บัตรน้ำมันรถราชการ 360 ประชาสัมพันธ์ Download
9 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 361 ประชาสัมพันธ์ Download
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 363 ประชาสัมพันธ์ Download

กิจกรรมหน่วยงาน

...
...
...
...

ภาพกิจกรรม

Thumbnail [100%x225]

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

22 มี.ค. 2566
38
Thumbnail [100%x225]

เยี่ยมคารวะ ผศ.ดร.พิศิษฐ์ วรอุไรและเตรียมพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

17 มี.ค. 2566
73
Thumbnail [100%x225]

เสริมสร้างสุขภาวะและ ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต กลุ่มวัยทำงาน ในสถานประกอบการ Healthy Living & Mental Health Literacy บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด

16 มี.ค. 2566
38
Thumbnail [100%x225]

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1/2566

15 มี.ค. 2566
1,362
Thumbnail [100%x225]

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1/2566

8 มี.ค. 2566
32
Thumbnail [100%x225]

ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 7 ,8 , 9 ,10

16 มี.ค. 2566
61