MENTAL HEALTH CHECK-IN

ตรวจเช็คสุขภาพใจ

เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ S : Stress (เครียด) B : Burnout (ภาวะหมดไฟ) S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย) D : Depression (ซึมเศร้า) โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

เช็คสุขภาพใจออนไลน์

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต


แนวทางการเสริมสร้าง

สมดุลชีวิต 8-8-8

สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร ประจำปี 2564

อ่านข้อมูล
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

COVID-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ติดตามสถานะการณ์
e-Service

280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูล
E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

ดูข้อมูล
...

สื่อเสียงและวิดีโอ


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 กค.0409.3-ว.20 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6 Download
2 นร0505-ว141 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 6 Download
3 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 2526 6 Download
4 ประกันภัยรถราชการ 7 Download
5 พระะราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2557 6 Download
6 ซ้อมความเข้าใจแนทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 6 Download
7 หลักเกณฑ์การใช้บัตรน้ำมันรถราชการ 5 Download
8 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 6 Download
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 6 Download
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 5 Download

กิจกรรมหน่วยงาน

...
...
...
...

ภาพกิจกรรม

Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมประชุมการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น และพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data

25 พ.ย. 2565
25
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ จ.อุบลฯ

19 พ.ย. 2565
7
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สร้างความร่วมมือ ตำรวจภูภร จังหวัดอุบลราชธานี ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจข้าราชการตำรวจ

17 พ.ย. 2565
18
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

16 พ.ย. 2565
18
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมสานพลังขับเคลื่อนงานสู่การสร้างพลเมืองสุขภาพจิตดี งานสมัชชาสานพลังพลเมือง สร้างสุขภาวะอย่างยั่ง

14 พ.ย. 2565
11
Thumbnail [100%x225]

ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2566

11 พ.ย. 2565
11