MENTAL HEALTH CHECK-IN

ตรวจเช็คสุขภาพใจ

เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ S : Stress (เครียด) B : Burnout (ภาวะหมดไฟ) S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย) D : Depression (ซึมเศร้า) โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

เช็คสุขภาพใจออนไลน์

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต


แนวทางการเสริมสร้าง

สมดุลชีวิต 8-8-8

สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร ประจำปี 2564

อ่านข้อมูล
การจัดการความรู้

KM ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

Knowledge Management รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร มาพัฒนาให้เป็นระบบ

ดูข้อมูล
e-Service

280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูล
E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

ดูข้อมูล
...

สื่อเสียงและวิดีโอ


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) 204 ประชาสัมพันธ์ Download
2 กค.0409.3-ว.20 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 215 ประชาสัมพันธ์ Download
3 นร0505-ว141 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 208 ประชาสัมพันธ์ Download
4 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 2526 212 ประชาสัมพันธ์ Download
5 ประกันภัยรถราชการ 216 ประชาสัมพันธ์ Download
6 พระะราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2557 210 ประชาสัมพันธ์ Download
7 ซ้อมความเข้าใจแนทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 208 ประชาสัมพันธ์ Download
8 หลักเกณฑ์การใช้บัตรน้ำมันรถราชการ 206 ประชาสัมพันธ์ Download
9 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 207 ประชาสัมพันธ์ Download
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 206 ประชาสัมพันธ์ Download

กิจกรรมหน่วยงาน

...
...
...
...

ภาพกิจกรรม

Thumbnail [100%x225]

ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ “อสม. ใส่ใจดูแล ผู้สูงอายุ ปี 2566” เขตสุขภาพที่ 10

28 ม.ค. 2566
28
Thumbnail [100%x225]

พัฒนาชุมชนต้นแบบการดำเนินงานการดูแลสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิ

18 ม.ค. 2566
48
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อบรมความรู้ด้านอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ปี 2566

10 ม.ค. 2566
15
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สนับสนุนการประเมินสุขภาพใจของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเครื่อง Biofeedback

12 ม.ค. 2566
17
Thumbnail [100%x225]

นิทรรศการ “สุขภาพจิต”โรงเรียนวิถีใหม่ SCHOOL HEALTH HERO

5 ม.ค. 2566
22
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ภา ให้หาย ”พระประชวร”

4 ม.ค. 2566
20