MENTAL HEALTH CHECK-IN

ตรวจเช็คสุขภาพใจ

เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ S : Stress (เครียด) B : Burnout (ภาวะหมดไฟ) S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย) D : Depression (ซึมเศร้า) โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

เช็คสุขภาพใจออนไลน์
e-Library กรมสุขภาพจิต

คลังความรู้สุขภาพจิต

e-Library กรมสุขภาพจิต คลังความรู้สุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการด้านสุขภาพจิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กว่าหลายร้อยรายการ สำหรับ ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต Mental Health Knowledge Base

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต


แนวทางการเสริมสร้าง

สมดุลชีวิต 8-8-8

สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร ประจำปี 2564

อ่านข้อมูล
การจัดการความรู้

KM ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

Knowledge Management รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร มาพัฒนาให้เป็นระบบ

ดูข้อมูล
e-Service

280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูล
E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

ดูข้อมูล
...

สื่อเสียงและวิดีโอ


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) 416 ประชาสัมพันธ์ Download
2 กค.0409.3-ว.20 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 411 ประชาสัมพันธ์ Download
3 นร0505-ว141 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 401 ประชาสัมพันธ์ Download
4 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 2526 406 ประชาสัมพันธ์ Download
5 ประกันภัยรถราชการ 444 ประชาสัมพันธ์ Download
6 พระะราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2557 400 ประชาสัมพันธ์ Download
7 ซ้อมความเข้าใจแนทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 399 ประชาสัมพันธ์ Download
8 หลักเกณฑ์การใช้บัตรน้ำมันรถราชการ 398 ประชาสัมพันธ์ Download
9 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 397 ประชาสัมพันธ์ Download
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 416 ประชาสัมพันธ์ Download

กิจกรรมหน่วยงาน

...
...
...
...

ภาพกิจกรรม

Thumbnail [100%x225]

“ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยและการป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566”

1 มิ.ย. 2566
50
Thumbnail [100%x225]

เสริมสร้างพลังใจและความรอบรู้สุขภาพจิต นักเรียนโรงเรียนละทายวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ “รอบรู้ อยู่เป็น ปลอดภัย มีพลังใจ ไม่กลั่นแกล้งรังแก (Bully)”

26 พ.ค. 2566
51
Thumbnail [100%x225]

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 (Community set Zero) ปีงบประมาณ 2566

25 พ.ค. 2566
61
Thumbnail [100%x225]

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาและแกนนำนักศึกษา (เพื่อนช่วยเพื่อน) ในการดูแลช่วยเหลือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี

20 พ.ค. 2566
169
Thumbnail [100%x225]

ประชุมความร่วมมือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “นักศึกษาสุขภาพจิตดี สู่อนาคตวิชาชีพครูที่ดี”

22 พ.ค. 2566
56
Thumbnail [100%x225]

ร่วมการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ สมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 The 9th Asian Health Literacy Association International Conference 202

16 พ.ค. 3109
88