MENTAL HEALTH CHECK-IN

ตรวจเช็คสุขภาพใจ

เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ S : Stress (เครียด) B : Burnout (ภาวะหมดไฟ) S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย) D : Depression (ซึมเศร้า) โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

เช็คสุขภาพใจออนไลน์
e-Library กรมสุขภาพจิต

คลังความรู้สุขภาพจิต

e-Library กรมสุขภาพจิต คลังความรู้สุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการด้านสุขภาพจิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กว่าหลายร้อยรายการ สำหรับ ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต Mental Health Knowledge Base

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต


แนวทางการเสริมสร้าง

สมดุลชีวิต 8-8-8

สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร ประจำปี 2564

อ่านข้อมูล
การจัดการความรู้

KM ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

Knowledge Management รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร มาพัฒนาให้เป็นระบบ

ดูข้อมูล
e-Service

280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูล
E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

ดูข้อมูล
การดูแลสุขภาพจิตกลุ่มผู้สูงวัย

สื่อเสียงและวิดีโอ


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) 3374 ประชาสัมพันธ์ Download
2 กค.0409.3-ว.20 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3380 ประชาสัมพันธ์ Download
3 นร0505-ว141 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 3312 ประชาสัมพันธ์ Download
4 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 2526 3322 ประชาสัมพันธ์ Download
5 ประกันภัยรถราชการ 3375 ประชาสัมพันธ์ Download
6 พระะราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2557 3315 ประชาสัมพันธ์ Download
7 ซ้อมความเข้าใจแนทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 3306 ประชาสัมพันธ์ Download
8 หลักเกณฑ์การใช้บัตรน้ำมันรถราชการ 3321 ประชาสัมพันธ์ Download
9 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 3307 ประชาสัมพันธ์ Download
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 3324 ประชาสัมพันธ์ Download

กิจกรรมหน่วยงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 11 – 13 กันยายน 2566 ณ บ้านผาสุข อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566
ถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมเป็นเกียรติในการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ถอดบทเรีศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 11 – 13 กันย

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ถอดบทเรีศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 11 – 13 กันย

15 ก.ย. 2566
25
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

4 ก.ย. 2566
145
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

4 ก.ย. 2566
18
ถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

8 ก.ย. 2566
82
ร่วมเป็นเกียรติในการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมเป็นเกียรติในการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

30 ส.ค. 2566
96
ร่วมรับเสด็จ  และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ร่วมรับเสด็จ และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

29 ส.ค. 2566
104