MENTAL HEALTH CHECK-IN

ตรวจเช็คสุขภาพใจ

เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา การประเมินประกอบไปด้วย SBSD คือ S : Stress (เครียด) B : Burnout (ภาวะหมดไฟ) S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย) D : Depression (ซึมเศร้า) โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

เช็คสุขภาพใจออนไลน์
e-Library กรมสุขภาพจิต

คลังความรู้สุขภาพจิต

e-Library กรมสุขภาพจิต คลังความรู้สุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการด้านสุขภาพจิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กว่าหลายร้อยรายการ สำหรับ ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต Mental Health Knowledge Base

สื่อ คู่มือองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

คู่มือการเสริมสร้างพลังใจวัยใส อึด ฮึด สู้ 389
แนวทางการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวจากสถานการณ์วิกฤตและความรุนแรงในประเทศอิสราเอล 849
ผลสำรวจความสุข 681
การปฐมพยาบาลทางใจในเด็กและวัยรุ่น 2,085

แนวทางการเสริมสร้าง

สมดุลชีวิต 8-8-8

สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมความผูกพันองค์กร ประจำปี 2564

อ่านข้อมูล
การจัดการความรู้

KM ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

Knowledge Management รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร มาพัฒนาให้เป็นระบบ

ดูข้อมูล
e-Service

280 งานบริการ ของรัฐ

ศูนย์รวม บริการออนไลน์ภาครัฐ Government e-Service 280 งานบริการ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูล
E-Learning
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน

ดูข้อมูล
Old

สื่อเสียงและวิดีโอ


ข่าวประชาสัมพันธ์

# ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลด ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการการเงิน,นักวิชาการสาธารณสุข) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 9 ก.พ. 2567 260 รับสมัครงาน Download
2 รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) 14 ธ.ค. 2565 503 ประชาสัมพันธ์ Download
3 กค.0409.3-ว.20 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 25 พ.ย. 2565 1,003 ประชาสัมพันธ์ Download
4 นร0505-ว141 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 25 พ.ย. 2565 913 ประชาสัมพันธ์ Download
5 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 2526 25 พ.ย. 2565 951 ประชาสัมพันธ์ Download
6 ประกันภัยรถราชการ 25 พ.ย. 2565 997 ประชาสัมพันธ์ Download
7 พระะราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2557 25 พ.ย. 2565 47 ประชาสัมพันธ์ Download
8 ซ้อมความเข้าใจแนทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 25 พ.ย. 2565 368 ประชาสัมพันธ์ Download
9 หลักเกณฑ์การใช้บัตรน้ำมันรถราชการ 25 พ.ย. 2565 932 ประชาสัมพันธ์ Download
10 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 25 พ.ย. 2565 60 ประชาสัมพันธ์ Download

กิจกรรมหน่วยงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รับเสด็จ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 “นักส่งเสริมสุขภาพจิต” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จัดกิจกรรมจิตอาสา ออกหน่วยบริการทางการแพทย์ และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ
พัฒนาศักยภาพทีมนำสุขภาพจิต  (Mental Health Leader) เขตสุขภาพที่ 10   ปีงบประมาณ 2567

ภาพกิจกรรม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รับเสด็จ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รับเสด็จ "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" ทรงเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NU

6 ก.พ. 2567
148
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 “นักส่งเสริมสุขภาพจิต” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 “นักส่งเสริมสุขภาพจิต” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

5 ก.พ. 2567
143
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดกิจกรรมจิตอาสา ออกหน่วยบริการทางการแพทย์ และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับประชาชน  “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดกิจกรรมจิตอาสา ออกหน่วยบริการทางการแพทย์ และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับประชาชน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

24 ม.ค. 2567
257
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร   ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 10

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 10

24 ม.ค. 2567
145
พัฒนาศักยภาพทีมนำสุขภาพจิต  (Mental Health Leader) เขตสุขภาพที่ 10   ปีงบประมาณ 2567

พัฒนาศักยภาพทีมนำสุขภาพจิต (Mental Health Leader) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567

19 ม.ค. 2567
255
ประชุมวิชาการครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประชุมวิชาการครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ "เลี้ยงลูกยุคใหม่ ดูแลอย่างไร ให้เก่ง ดี และมีสุข"

18 ม.ค. 2567
209