ภาพกิจกรรม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

Thumbnail [100%x225]

ร่วมเวทีประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

2021-09-17 08:39:12
20
Thumbnail [100%x225]

ร่วมเวทีประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

2021-09-17 08:38:16
26
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมทีมเยี่ยมสถานประกอบตามมาตรการ Good Factory Practice : GFP เสริมพลังใจและให้แนวทางการดูแลจิตใจใ

2021-09-10 13:32:42
21
Thumbnail [100%x225]

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการงานปฐมภูมิกับธรรมนูญสุขภาพไปสู่ธรรมนูญโควิด-19 ระดับเขต 10

2021-08-05 09:04:33
96
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ผนึกกำลังสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 มีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายคนสร้างสุข

2021-07-22 10:34:54
84
Thumbnail [100%x225]

ประสานความร่วมมือเครือข่ายหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชาสัมพันธ์การประเมินสุขภาพจิตประชาชน

2021-07-21 08:45:12
80
Thumbnail [100%x225]

ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

2021-07-09 16:21:01
75
Thumbnail [100%x225]

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต (M&E) ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย อำเภอขุขันธ์ และ อำเภอ

2021-07-06 16:19:56
97
Thumbnail [100%x225]

ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลสนามดงอู่ผึ้ง ตำบลแจระแม

2021-07-05 16:19:04
90
Thumbnail [100%x225]

"ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พัฒนาทีมสื่อสารขององค์กร" สื่อสารอย่างไร ให้โดนใจ

2021-07-02 16:17:46
76
Thumbnail [100%x225]

เตรียมความพร้อมการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจ ในโรงพยาบาลสนามและ Cohort Ward จังหวัดยโสธร

2021-06-29 16:16:52
71
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระด

2021-06-30 16:15:56
98
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เยียวยาทางสังคมจิตใจและมอบเงินช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ที่ประสบวิกฤตสุขภาพจิต กรณีภัยพิบัติวาตภัย บ้านเ

2021-06-29 16:14:54
77
Thumbnail [100%x225]

ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดยโสธร

2021-06-25 16:13:51
58
Thumbnail [100%x225]

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต (M&E) ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย อำเภอเลิงนกทา จังหวัดย

2021-06-22 16:13:04
44
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2021-06-18 16:11:17
73
Thumbnail [100%x225]

ร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดมุกดาหาร

2021-06-17 16:10:25
51
Thumbnail [100%x225]

ซักซ้อมถวายรายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2021-06-14 16:09:40
48
Thumbnail [100%x225]

ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอำนาจเจริญ

2021-06-11 16:08:01
48
Thumbnail [100%x225]

ร่วมซักซ้อมถวายรายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

2021-06-10 16:07:00
66
Thumbnail [100%x225]

ลงตรวจพื้นที่ร่วมกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2021-06-07 16:06:01
45
Thumbnail [100%x225]

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนระบาดวิทยาผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (Psycological Autopsy) เขตสุขภาพที่ 10

2021-06-04 16:05:00
44
Thumbnail [100%x225]

จัดอบรมกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวมีส่วนร่วม(Triple p)ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภ

2021-06-04 16:04:04
44
Thumbnail [100%x225]

ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่ทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

2021-06-02 16:02:55
93
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พัฒนาทีมสื่อสารขององค์กร

2021-05-27 15:34:21
129
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก โรงรับจำนำ

2021-05-25 15:37:31
167
Thumbnail [100%x225]

ทีม MCATT กรมสุขภาพจิต ร่วมเตรียมความพร้อมและจัดทำแนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม และ Local Quarantine จังหวัดมุกดาหาร

2021-05-25 15:36:25
183
Thumbnail [100%x225]

ทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) กรมสุขภาพจิต (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์)

2021-05-24 15:53:21
150
Thumbnail [100%x225]

ทีม MCATT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รพ.เขื่องใน และ รพ.สต.ท่าไห ลงพื้นที่เยียวยาจิต

2021-05-06 10:44:04
182
Thumbnail [100%x225]

ดูแลจิตใจประชาชน ณ ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2021-04-30 08:50:25
183
Thumbnail [100%x225]

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ลงพื้นที่ Cohort ward โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

2021-04-23 15:22:41
167
Thumbnail [100%x225]

ทัศนศึกษานอกสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลหนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร จำนวน 4 โรงเรียน ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

2021-04-01 11:23:43
148
Thumbnail [100%x225]

รถโมบายฯ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ปฏิบัติงานในงานกาชาด จ.อุบลราชธานี 26 มี.ค - 4 เม.ย ประจำปี 2564

2021-03-27 15:21:39
139
Thumbnail [100%x225]

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”

2021-03-16 11:45:02
141
Thumbnail [100%x225]

คณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด

2021-02-01 11:04:13
190
Thumbnail [100%x225]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น (Basic Counseling) 2

2021-01-27 16:19:27
284
Thumbnail [100%x225]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น (Basic Counseling)

2021-01-27 16:14:02
1,035
Thumbnail [100%x225]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำชุดข้อมูล (minimum data set)

2020-12-29 20:44:14
264
Thumbnail [100%x225]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10

2020-12-21 09:09:10
249
Thumbnail [100%x225]

Open House Open Heart ประชุมเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต

2020-12-01 09:48:00
258
Thumbnail [100%x225]

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563

2020-11-13 10:07:20
254
Thumbnail [100%x225]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางบริหารและวิชาการ และส่งมอบหมายงานรักษาราชการ

2020-11-05 09:48:58
313
Thumbnail [100%x225]

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563

2020-11-05 09:16:23
205
Thumbnail [100%x225]

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข(ครู ก.) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนและองค์กร จากสถานการณ์ COVID – 19

2020-07-01 10:16:26
406
Thumbnail [100%x225]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยหลักการ Implementation science

2020-07-01 09:41:51
376
Thumbnail [100%x225]

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี

2020-06-22 14:47:28
355
Thumbnail [100%x225]

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10

2020-05-26 08:48:34
536
Thumbnail [100%x225]

ฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 10

2020-05-20 09:53:36
639
Thumbnail [100%x225]

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขผู้ให้การดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจในสถานการณ์โควิด - 19 (2)

2020-05-01 10:11:39
441
Thumbnail [100%x225]

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขผู้ให้การดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจในสถานการณ์โควิด - 19

2020-04-30 09:17:17
307
Thumbnail [100%x225]

ดูแลจิตใจกลุ่มผู้กักตัวสังเกตอาการ (Home Quarantine)

2020-04-27 10:07:56
373
Thumbnail [100%x225]

-

2020-04-27 09:54:10
355
Thumbnail [100%x225]

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562

2020-04-27 09:53:11
239
Thumbnail [100%x225]

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ต้านไวรัสโคโรน่า (Covid 19)

2020-04-27 09:53:01
220
Thumbnail [100%x225]

รับการตรวจสอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

2020-04-27 09:52:53
152
Thumbnail [100%x225]

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ณ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

2020-04-27 09:52:40
175
Thumbnail [100%x225]

-

2020-04-27 09:52:15
153
Thumbnail [100%x225]

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

2020-04-27 09:52:05
202
Thumbnail [100%x225]

-

2020-04-27 09:51:50
174
Thumbnail [100%x225]

-

2020-04-27 09:51:35
153
Thumbnail [100%x225]

-

2020-04-27 09:51:26
164
Thumbnail [100%x225]

-

2020-04-27 09:51:18
161