สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นพ.ประภาส อครานั้นท์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2564 "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน" ณ ลานเสาเฉลียง อุบลสแควร์ จ.อุบลราชธานี โดยมี uw.nวีลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสาธารณสุข ผู้บริหารภาคเอกชน สถานประกอบการ ผู้บริหาร สถาบันการศึกษา เข้าร่วมด้วยความสนใจ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนา “วัดใจรู้ สู้ชนะ” นิทรรศการจากสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 กิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ประเมินสุขภาพจิต ด้วย Mental Health Check In ประเมินความเครียดด้วย Biofeedback เกมวัดใจ และกิจกรรมสร้าง ความสุขสนุกสนานภายในงานมากมาย นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีuCovid-19 Walk In สําหรับประชาชน อายุ 18 ปี ขึ้นไปด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง onsite และ online FB Live จํานวน 1,250 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขใจ ได้รับความรู้สุขภาพจิตเพิ่มขึ้น และพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 100

2021-11-08 10:20:28
154

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...