ร่วมเวทีประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

14 กันยายน 2564 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มอบหมาย นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ และ นางสาวปิยะนุช สุวรรณกูฏ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมเวทีประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10, คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 10 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 10 อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นพ.นรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 10 เป็นประธานฯ และ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเวทีเสริมพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ในการนี้ นางสาวสำราญ เหล็กงาม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบอกเล่าสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 และการดำเนินงานสุขภาพจิต การดูแลเยียวยาจิตใจที่ผ่านมา ของทีม MCATT ในพื้นที่ รวมถึงร่วมบอกเล่า แลกเปลี่ยนการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ Safe, Clam, Hope, Care ในอำเภอชานุมาน เพื่อขับเคลื่อนการดูแลใจในธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 จ.อำนาจเจริญ ในระดับต่อไป.

2021-09-17 08:38:16
10,782

...
...
...
...
...
...
...