ประสานความร่วมมือเครือข่ายหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชาสัมพันธ์การประเมินสุขภาพจิตประชาชน

14 กรกฎาคม 2564 นำโดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประสานความร่วมมือเครือข่ายหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชาสัมพันธ์การประเมินสุขภาพจิตประชาชนด้วยโปรแกรม Mental health Check In ของกลุ่มคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงวัยทำงาน (ผู้ตกงาน /ผู้มีรายได้น้อย /ธุรกิจประสบปัญหา) และร่วมแลกเปลี่ยน หารือแนวทางการดูแลใจคนวัยทำงานในสถานประกอบการ สำหรับนายจ้าง เจ้าของกิจการ / สถานประกอบการ โดยได้รับความร่วมมือจากประธานหอการค้า เลขาธิการหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้าเป็นอย่างดี

2021-07-21 08:45:12
81

...
...
...
...
...
...
...