ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผุ้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ในการนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน พร้อมด้วย ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมกิตติรังษี โรงพยาบาลศรีสะเกษ รวมถึงผ่านระบบ VDO Conference และมีคณะผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สถานบริการสาธารณสุข และศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและรับฟังการสรุปผลการตรวจราชการฯ.

2021-07-09 16:21:01
103

...
...
...
...
...
...
...