"ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พัฒนาทีมสื่อสารขององค์กร" สื่อสารอย่างไร ให้โดนใจ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โดย ดร สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสื่อสารด้านสุขภาพจิตขององค์กร ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์สุชัย เจริญมุขยนันท เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ แนวทางและเทคนิคการออกแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เป็นที่นิยมและน่าสนใจ การใช้โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางาน และเผยแพร่ข่าวสารให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการจัดทำรายการเพื่อสื่อสารงานสุขภาพจิตขององค์กร ให้เป็นที่รู้จักและน่าสนใจ โดยบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตได้รับความรู้ เทคนิคแนวทาง และได้ทดลงฝึกจัดรายการ เพื่อให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสารงานด้านสุขภาพจิตได้อย่างน่าสนใจ มีคุณภาพ ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำไปพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในแต่ละกลุ่มวัยได้

2021-07-02 16:17:46
94

...
...
...
...
...
...