ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต จังหวัด อำเภอ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเขต จังหวัด อำเภอ ให้เป็นพี่เลี้ยงกระบวนการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระดับตำบลให้เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็น เตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในเขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 30 คน กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรม และการcoachการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรม การจัดทำแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมมีความรู้เพิ่มขึ้นและมีสมรรถนะการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมและสมรรถนะการเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการกลุ่มกิจกรรมร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 100

2021-06-30 16:15:56
113

...
...
...
...
...
...