ร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำโดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นการฆ่าตัวตาย จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและรับฟังการสรุปผลการตรวจราชการ

2021-06-17 16:10:25
71

...
...
...
...
...
...
...
...