ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก โรงรับจำนำ

25 พฤษภาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำโดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ประสานความร่วมมือหน่วยงานสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) เทศบาลนครอุบลราขธานี และ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการประเมินสุขภาพจิตประชาชนเบื้องต้น (Active Screening) ด้วยโปรแกรม MENTAL HEALTH CHECK IN ผู้มาใช้บริการ กลุ่มผู้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ รายได้น้อยฯ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดูแลจิตใจกลุ่มดังกล่าว โดยได้รับร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลและได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นอย่างมาก.

2021-05-25 08:37:31
55

...
...
...
...
...