ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

6 ก.ค. 2567 211

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และทีมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรกล่าวต้อนรับ มีผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเลิงนกทา ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน เข้าร่วมพิธี

โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. มอบขาเทียนพระราชทาน 2. มอบถุงพระราชทาน 3. มอบทุนปรับปรุงที่อยู่อาศัย “โครงการ ต่อบ้าน เติมสุข” 4. มอบ ชุดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี และเวชภัณฑ์

มีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางและจิตอาสา ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหา จำนวน 10 คลินิกและ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมเยี่ยมชมให้กำลังใจการให้บริการคลินิกคัดกรองสุขภาพจิตเด็ก และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา