ส่งเสริมสุขภาวะองค์กรฯ ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข "Happy workplace" ณ บริษัท ศูนย์เทคนิค (2006) จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

19 มิ.ย. 2567 134

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โดย นางสาวปิยะนุช สุวรรณกูฏ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และ นายทัตพงษ์ อาจนนลา นักวิชาการสาธารณสุข เป็นวิทยากรในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ภายใต้ "โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข" ณ บริษัท ศูนย์เทคนิค (2006) จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กระทรวงอุตสาหกรรม โดย คณะทำงาน Shap Agent DC7 และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต โดย คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะด้านจิตใจให้กับบุคลากรกลุ่มวัยทำงานในการดูแลจิตใจตนเอง คนรอบข้าง และเป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลให้กับพนักงาน โดยเน้นการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ การลดหนี้ และการเพิ่มรายได้ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงทางการเงิน มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน กิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วย

1.) การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต กลุ่มวัยทำงาน

2.) การเสริมสร้างพลังใจ "อึด ฮึด สู้" กลุ่มวัยทำงาน

3.) การประเมินสุขภาพจิต "MENTAL HEALTH CHECK IN" และการดูแลจิตใจเบื้องต้น

4.) การผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง การจัดการความเครียดและการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

5.) ให้ความรู้ เรื่อง "เงินดี ไม่มีเครียด : เคล็ดลับสู่ความสุขในชีวิตและการทำงาน" โดย นางสาวศิริวรรณ เจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคลให้กับพนักงาน โดยเน้นการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ การลดหนี้ และการเพิ่มรายได้ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงทางการเงิน และการรู้ช่องทางส่งต่อขอรับความช่วยเหลือบริการทางด้านสุขภาพจิต เมื่อมีความเสี่ยงสุขภาพจิตเกิดขึ้น

ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะครั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัท ศูนย์เทคนิค (2006) จำกัด ให้ความร่วมมือและมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง นำไปสู่การประยุกต์ ปรับใช้ เรียนรู้ รู้เท่าทันและเข้าใจจิตใจตนเอง รู้เทคนิควิธีการในการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเองเบื้องต้น เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมพนักงานให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็จะช่วยพนักงานมีความสุขในการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น สู่เป้าหมาย "Happy workplace การสร้างองค์กรแห่งความสุข"