ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดอุบลราชธานี

24 มิ.ย. 2567 242

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำโดย นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต และ ทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวอุบลรัตน์ บุญทา หัวหน้างานสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมฯ เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของพื้นที่ที่มีความโดดเด่นและพื้นที่ต้นแบบขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต เปิดเวทีในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการดำเนินงานในมิติส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยร่วมกันระหว่างเครือข่าย มีการสะท้อนรับฟังข้อมูล นำเสนอการวิเคราะห์โอกาสการพัฒนางาน ทั้งนี้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ได้ให้ข้อชื่นชม เสริมพลัง เป็นกำลังใจและให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัดและในระดับพื้นที่ จุดประกาย เกิดแนวทางเบื้องต้นในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ในปีงบประมาณถัดไป