ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567

14 มิ.ย. 2567 123

กรมสุขภาพจิต โดย นายแพทย์นรวีร์ พุ่มจันทร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตทึ่ 10 ประธานคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประเด็นที่ 2 สุขภาพจิตและยาเสพติด และคณะตรวจราชการฯ นายแพทย์วิวัฒน์ สารพัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสาวสกุลรัตน์ จารุสันติกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมคณะผู้นิเทศศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2567 โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการสรุปผลฯ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมฯ ในส่วนของประเด็นที่ 2 สุขภาพจิตและยาเสพติด Grouping & Clustering : สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) เพื่อให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ทุกทึ่ (Mental Health Anywhere) สามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้ “คืนคนสู่สังคม สังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรง” ได้แก่

✅ มินิธัญญารักษ์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดอย่างครบวงจร เป้าหมาย 1 แห่ง ดำเนินการ 4 แห่ง มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ โรงพยาบาลตระการพืชผล โรงพยาบาลบุณฑริก และ โรงพยาบาลสิรินธร (เปิดบริการ ก.ค. 2567) ผลการดำเนินงานร้อยละ 100

✅ ร้อยละ 70 หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เป้าหมาย 5 แห่ง ดำเนินการ 5 แห่ง ผลการดำเนินงานร้อยละ 100

✅ ร้อยละ 100 โรงพยาบาลชุมชนที่มีกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด เป้าหมาย 21 แห่ง ดำเนินการ 21 แห่ง/อำเภอ ผลการดำเนินงานร้อยละ 100

✅ ร้อยละ 62 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) ผลงานดำเนินงาน ร้อยละ 71.45 ผ่านเกณฑ์

✅ อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 8.0 ต่อประชากรแสน อัตรา 4.28 ต่อประชากรแสนคน ผ่าน/ไม่เกินเกณฑ์

✅ ร้อยละ 90 ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี รอบ 4 เดือน ร้อยละ 86.33 ไม่ผ่านเกณณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

✅ ร้อยละ 55 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการทุเลาในการติดตาม 6 เดือน ผลการดำเนินงาน 96.20

"ข้อชื่นชม ปัจจัยสู่ความสำเร็จของงาน" 1.) จังหวัดมีมาตรการ แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรม กระบวนการค้นหาคัดกรอง (Pre Hospital) ดูแลบำบัดรักษา (In Hospital) มี “มินิธัญญารักษ์” ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและสุขภาพจิต โดยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย Health และ Non Health (Post Hospital) 2.) การดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนมีส่วนร่วม “CBTx ชุมชนล้อมรักษ์” เชื่อมโยงกับโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ครอบคลุม 25 อำเภอ 219 ตำบล 219 หมู่บ้าน บูรณาการภาคีเครือข่าย ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. เป็นต้น 3.) ดำเนินการ 8 ชุมชนต้นแบบ ในการขับเคลื่อนแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายและลดความรุนแรงเชิงรุกในชุมชน สอดคล้องกับปัญหาฆ่าตัวตายและผู้ป่วยจิตเวชก้าวร้าวรุนแรง (SMI-V) เชื่อมโยงนโยบายของจังหวัด Healthy City และชุมชน CBTx ผลการดำเนินงาน 8 ชุมชน ไม่มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (มี SMI-V กำเริบแค่ 1 ราย) 4.) มีกลไกความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารให้ความสำคัญ มีการประชุม ดำเนินการผ่านกระบวนการ คณะกรรมการด้านยาเสพติดจังหวัด (เวทีประชุม กวป. โต๊ะข่าวยาเสพติด ประชุมติดตามงานไตรมาสละ 1 ครั้ง) คณะอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด (ประชุมฯ ปีละ 2 ครั้ง) และ น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นจังหวัดกลุ่มรักษามาตรฐาน “ระดับเพชร ปีที่ 4” 5.) มีการกำหนดแนวทางการสอบสวนการฆ่าตัวตาย (Psychological Autopsy) และอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสวนครบทุกอำเภอ (อำเภอละ 4 คน) นำไปสู่การเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา เป็นขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการเฉพาะ 6.) จังหวัดสามารถเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ (coaching) ให้กับพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล ในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยสุขภาพจิตและยาเสพติด โดยจัดประชุมทบทวนแนวทาง และจัดทำคู่มือแนวทางการบันทึกข้อมูล

ขอชื่นชม ส่งกำลังใจ ขอขอบคุณ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้วยพลัง สรรพกำลัง กาย ใจ ของทุกความร่วมมือ ภาคีเครือข่าย สู่ประชาชนคนอุบลราชธานีสุขภาพจิตดี มีความสุข

#ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ #กระทรวงสาธารณสุข #เขตสุขภาพที่10 #จังหวัดอุบลราชธานี #รอบที่1ปีงบประมาณ2567