ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี กับหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10

11 มิ.ย. 2567 211

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ร่วมกับ นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะ ประชุมหารือ เพื่อขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ กรมสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมไต่สวน 2 ชั้น 2 อาคารศาลปกครองอุบลราชธานี โดยมีนายภาณุมาศ เลี่ยมสกุล อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีเป็นประธาน โดยมีผู้ร่วมประชุม จำนวน 22 คน ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ความเสี่ยงและความต้องการการดูแลด้านสุขภาพจิตของบุคลากรศาลปกครองอุบลราชธานี และมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

1) จัดกิจกรรมประเมินสุขภาพจิต ผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสุขและให้ความรู้เรื่องการดูสุขภาพจิตตนเอง

2) การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงดูแลบุคลากรด้านสุขภาพจิตต่อเนื่อง

3) การพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพจิตศาลปกครองอุบลราชธานี โดยมอบหมายให้คณะทำงานจากทั้ง 3 หน่วยงานร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน