ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รับนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567

7 มิ.ย. 2567 38

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โดยนางสาวกฤติกา สุภรัมย์ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ นายกฤษณ์ ลำพุทธา ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต วัยทำงานตอนต้น นางสาวปิยะนุช สุวรรณกูฎ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตวัยทำงาน และทีมวิชาการ เข้าร่วมนิเทศงาน กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567 โดยกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กสพส.) รูปแบบออนไลน์ 3 ประเด็น ดังนี้

1) การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน

2) การดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

3) การดูแลช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน สะท้อนบทเรียนข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะการดำเนิน งานในรอบ 6 เดือนหลังต่อไป