ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รับมอบประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

6 มิ.ย. 2567 145

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพทีมนำระดับจังหวัด/อำเภอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานและมอบใบประกาศเกียรติคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 10 ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รับมอบประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 อย่างเข้มแข็งดีเยี่ยม