พัฒนาโปรแกรมการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิตต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในชุมชน (Mental Health First Aid : MHFA)

17 พ.ค. 2567 246

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิตต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 - 13 ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิตต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในชุมชน

นำโดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ รายละเอียด และทิศทางการทำงานเพื่อพัฒนาโปรแกรมการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิตต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในชุมชน โดยมี นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ ผู้อำนวยการสำนักความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิตต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต แพทย์หญิงเบญจพร ปัญญายง ข้าราชการบำนาญ อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต บรรยาย เรื่อง คู่มือการปฐมพยาบาลทางใจ (Mental Health First Aid) และ นางสาวสกุลรัตน์ จารุสันติกุล รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 บรรยาย เรื่อง แนวทางการเขียนแผนการพัฒนาโปรแกรมการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิตต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้แทนจากสำนักความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กลุ่มศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13 จำนวน 40 คน

การดำเนินการประชุมฯ ได้แบ่งกลุ่มระดมสมอง จัดทำโปรแกรมฯ ใน 4 กลุ่มสุขภาพจิตสำคัญ ได้แก่ กลุ่มการฆ่าตัวตายและการพยายามฆ่าตัวตาย กลุ่มสุขภาพจิตจากสารเสพติด กลุ่มโรคจิต และ กลุ่มโรคซึมเศร้า และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ

1.) แพทย์หญิงเบญจพร ปัญญายง ข้าราชการบำนาญ (อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต)

2.) ดร.นายแพทย์นพพร ตันติรังสี ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

3.) ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

4.) นางสาวสกุลรัตน์ จารุสันติกุล รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

เพื่อนำไปสู่การจัดทำโปรแกรมการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิตต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในชุมชน ฉบับทดลองใช้ ในระดับพื้นที่ชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 - 13 ต่อไป โครงการนี้ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมฯ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1wI6YC3qK2kBwvroCjNMreuUIaWQ7I9FD?usp=drive_link