ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 บริการคลินิกสุขภาพจิต โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

5 พ.ค. 2567 102

5 พฤษภาคม 2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มอบหมาย นางสาวสกุลรัตน์ จารุสันติกุล รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ณ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวัน อยู่บํารุง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ในการนี้ คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 นำโดย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขทั้งระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีความมุ่งหวังเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ จัดให้มีคลินิกตรวจรักษา โดยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา Minimum package service 7 คลินิก และคลินิกเพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของพื้นที่ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม

ในส่วนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมให้บริการดูแลจิตใจประชาชน "คลินิกสุขภาพจิต" ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายสุขภาพจิต อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ บริการประเมินสุขภาพจิต บริการคลายเครียดเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพจิตด้วยเครื่องวัดระดับความเครียดอัตโนมัติ "Max Pulse" ซึ่งเป็นการบริการสุขภาพจิตและดูแลช่วยเหลือทางจิตใจเชิงรุกแก่ประชาชน เป็นการประเมินความสมดุลระหว่างความเครียด ด้านจิตใจ กับความผ่อนคลาย ด้านร่างกายผ่านปลายนิ้วและชีพจร พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพจิตใจ โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีประชาชนร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมบริการฯ จำนวน 100 คน โในส่วนที่พบความเสี่ยงทางสุขภาพจิต ส่งต่อให้คำปรึกษาและเข้าสู่ระบบบริการต่อไป