ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมศึกษาดูงานขับเคลื่อนและบูรณาการการ ดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

2 พ.ค. 2567 106

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และบุคลากร เข้าร่วมการศึกษาดูงาน “ประเด็นการขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัดระดับอำเภอ ระดับตำบล/หมู่บ้าน ตลอดจนการประสานบูรณาการด้านงบประมาณ และด้านระบบข้อมูลเด็กปฐมวัย” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี โรงพยาบาลคำชะอี และศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข คนที่ 1 และประธานคณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ (ตสร.) และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข วุฒิสภา (สมาชิกวุฒิสภา) เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านสาธารณสุข และมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำชะอี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และตำบล/หมู่บ้าน บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา แกนนำชุมชุน อสม. และประชาชน