ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

1 พ.ค. 2567 122

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และบุคลากร เข้าร่วมการศึกษาดูงาน “ประเด็นการขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล/หมู่บ้าน ตลอดจนการประสานบูรณาการด้านงบประมาณ และด้านระบบข้อมูลเด็กปฐมวัย” ณ เทศบาลตำบลสามหนอง อำเภอลืออำนาจ และรพ.อำนาจเจริญ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คนที่ 1 และประธานคณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา (สมาชิกวุฒิสภา) เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านสาธารณสุข และมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลืออำนาจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามหนอง ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และตำบล/หมู่บ้าน บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา แกนนำชุมชุน อสม. และประชาชน