พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย หรือ การกระทำความรุนแรงต่อตนเอง จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายฯ ปีงบประมาณ 2567

26 เม.ย. 2567 125

วันที่ 26 เมษายน 2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มอบหมายให้ นายกฤษณ์ ลำพุทธา หัวหน้างานสื่อสารและพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เป็นวิทยากร การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย หรือ การกระทำความรุนแรงต่อตนเอง จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและสอบสวนโรค ปีงบประมาณ 2567 จัดโดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต มีความรู้ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ทักษะการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย หรือ การกระทำความรุนแรงต่อตนเอง รวมถึงการบันทึกข้อมูลรายงาน 506S Version 11 โปรแกรมรายนงานออนไลน์ของศูนย์เฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ กรมสุขภาพจิต และเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในโรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 95 คน เนื้อหา ความรู้และทักษะที่บรรยายและฝึกปฏิบัติ ได้แก่

1) สถานการณ์การฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 10 ความสำคัญและบทบาทของทีมสอบสวนโรค ในการสอบสวนกรณีฆ่าตัวตาย (Suicide Investigation)

2) องค์ความรู้พื้นฐานการฆ่าตัวตาย ข้อเสนอแนะมาตรการป้องกัน และแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายระดับจังหวัด

3) แนวทางการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำความรุนแรงต่อตนเองและการวิเคราะห์ปัจจัยการฆ่าตัวตาย

4) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย หรือ กระทำความรุนแรงต่อตนเอง

5) การเข้าถึงข้อมูลรายงานและการบันทึกข้อมูลในระบบเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ (รง 506S)