เปิดอาคาร "ศูนย์มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ" จังหวัดศรีสะเกษ และ Kick off ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานดิจิทัลสุขภาพ "ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว"

5 เม.ย. 2567 536

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะ ร่วมคณะ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในโอกาสเป็นประธานเปิด "อาคารศูนย์มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ" อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการดูแล บำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอศรีรัตนะและทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ได้เปิด กิจกรรม Kick off ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานดิจิทัลสุขภาพ "ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ แพทย์หญิงศรีอาภา อัจฉยะสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ โรคทางกาย สุขภาพจิตและยาเสพติด อำเภอศรีรัตนะ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน กล่าวชื่นชมและเป็นกำลังใจ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด เพื่อการดูแลช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับการรักษา บำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ทันท่วงที มี "สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีความสุข " ต่อไป