โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2567

5 เม.ย. 2567 326

วันที่ 2 เมษายน 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 ด้วยการใช้กระบวนการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประธานอสม. อสม. แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยเกิดแผน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และแนวทางการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมในชุมชน