เสริมสร้างพลังใจ "อึด ฮึด สู้ ฮีลใจในสวน" กลุ่มผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สนับสนุนวิทยากร ในการจัดกิจกรรม "เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ ฮีลใจในสวน" ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตผู้ป่วยมะเร็งและญาติ ณ ลานกิจกรรม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ซึ่งจัดโดย ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ ผ่อนคลายความเครียดและความวิตกกังวลขณะอยู่โรงพยาบาล คัดกรองปัญหาสุขภาพจิต การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทางสุขภาพจิตให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรค วิกฤต ปัญหาในชีวิต ตลอดจนยกระดับความคิด เกิดความสงบและสมดุลทางจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน

18 มี.ค. 2567
182