ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 / 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 / 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยในปี พ.ศ. 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ได้รับงบดำเนินโครงการวิจัย 2 เรื่อง คือ (1) ผลของโปรแกรมการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต ต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 - 13 (2) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการฆ่าตัวตายสำหรับผู้สูงอายุ ในการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป

19 มี.ค. 2567
116