โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน พื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน (4 สร้าง 2 ใช้)

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารสุขอำเภอขุขันธ์ โรงพยาบาลขุขันธ์ อบต.ปราสาท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท จัดโครงการเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 ด้วยกระบวนการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้ ณ รพ.สต.บ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อบต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกิดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต และเฝ้าระวังป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย ในชุมชน

8 มี.ค. 2567
105