ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รับเสด็จ "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" ทรงเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น. "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จ นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ถวายรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดยโสธร ในการนี้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 โดยนายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และคณะผู้บริหารบุคลากร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลระศรีมหาโพธิ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต ร่วมรับเสด็จฯ ซึ่งตลอดเวลา 21 ปี จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร โดยดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมดูแลบุตรหลานและประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดยโสธร เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งโครงการ​ TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ ยังส่งผลให้เยาวชน​สมาชิก​ ในโครงการฯ​ ได้รับความรู้​ทักษะ​ใน​การ​ดูแล​ตนเอง​ ทั้งด้านการพัฒนา​ EQ การค้นหา​และเข้าใจตนเอง​ การใช้​เวลาว่างเป็นประโยชน์​อย่างสร้างสรรค์​ ส่งเสริม​ให้​เยาวชน​กล้าคิด​ กล้า​ทำ​ กล้าแสดงออก​ อย่างถูกต้อง​และเหมาะสม​ ทำให้เกิดความรู้สึก​ภาคภูมิใจ​ใน​ตนเอง​ ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง​กับ​ยาเสพติด​ ขณะ​เดียว​กัน​ ก็เป็นเครื​อข่ายที่มีความสา​มารถ​ พร้อมดูแล​ช่วยเหลือ​เพื่อนๆ​ ให้ห่างไกลยาเสพติด​ด้วย ปัจจุบัน "จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 4" มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 140,120 คน คิดเป็นร้อยละ 97.98 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งสิ้น 1,342 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 356 แห่ง มีเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL เข้าสู่รอบระดับประเทศตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 13 มีทีม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จำนวน 3 ทีม ในส่วนของ "โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์" ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน โดยจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นเมื่อปี 2549 ด้วยความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกับความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียน ทำให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ มีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคน โดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "อตฺตนา โจทยตตานํ แปลว่า จงเตือนตนด้วยตนเอง" โดยกิจกรรมเด่นของชมรม คือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ ของยาเสพติด การสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคน การสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬา ดนตรี งานศิลปะและกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่สนใจ ส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม และในปีนี้ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สมาชิกชมรมและทีม DANCERCISE ได้เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ร่วมแข่งขัน DANCERCISE และประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแกนนำชมรมได้ช่วยกันวางแผน ออกแบบ และดำเนินงานจนสำเร็จ โดยมีคณะครูคอยให้คำปรึกษาตามหลักการดำเนินงานชมรมที่ว่า เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน สำหรับ “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์” เปิดให้บริการมาแล้ว 18 ปี โดยให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ ๑๕ คน ยึดหลัก ในการทำงานคือ ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง กิจกรรมภายในศูนย์ประกอบด้วย บริการให้คำปรึกษา กิจกรรมพัฒนา EQ การร้องเพลง การเต้น กิจกรรมสร้างสุขและส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆ เช่น พวงกุญแจหมอนปักลายขิด งานประติมากรรมและงานภาพวาดลายไทย งานผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ผ้ามัดย้อม เดคูพาจ และสร้อยลูกปัด เป็นต้น ในวโรกาสนี้ "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" ได้พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

6 ก.พ. 2567
148