ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดกิจกรรมจิตอาสา ออกหน่วยบริการทางการแพทย์ และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับประชาชน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา”

24 ม.ค. 2567 535

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำโดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ Gangnam Severance Hospital Yonsei University ประเทศเกาหลีใต้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลโขงเจียม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คันท่าเกวียน เจ้าหน้าที่ปกครอง ท้องถิ่น ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ คริสตจักรพันธกิจเอเชีย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “ออกหน่วยบริการทางการแพทย์และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับประชาชน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567” ดูแลสุขภาพองค์รวม กาย –ใจประชาชน ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 บ้านคันท่าเกวียน และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี