ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 10

วันนที่ 23 มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลโขงเจียม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 โดยใช้โปรแกรม Triple-P ครั้งนี้เป็น Trip ที่ 1 สร้างสายใย ได้แก่ กิจกรรม กอดสร้างสุข นิทานสร้างสรรค์ วาดภาพสร้างจินตนาการ สมาธิสร้างความสบาย เล่น/เต้นสร้างความสนุกโดยผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย จำนวน 15 ครอบครัว

24 ม.ค. 2567
145