พัฒนาศักยภาพทีมนำสุขภาพจิต (Mental Health Leader) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำสุขภาพจิต (Mental Health Leader) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เสริมสร้างทักษะการเสริมสร้างวัคซีนใจระดับบุคคล วัคซีนใจในชุมชน วันที่ 17-18 มกราคม 2567 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปี 2567 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเครือข่ายสุขภาพจิตระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวน 65 คน

19 ม.ค. 2567
255