ประชุมวิชาการครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ "เลี้ยงลูกยุคใหม่ ดูแลอย่างไร ให้เก่ง ดี และมีสุข"

วันที่ 18 มกราคม 2567 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เข้าร่วมประชุมวิชาการครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ "เลี้ยงลูกยุคใหม่ ดูแลอย่างไร ให้เก่ง ดี และมีสุข" ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการเปิดงานและบรรยายพิเศษ โดยมีนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บุคลากรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บุคลากรเครือข่ายบริการ เขตสุขภาพที่ 10 บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 600 คน

18 ม.ค. 2567
209