ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมสร้างเสริมสุขภาพจิตแรงงานนอกระบบในชุมชน ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครสร้างสุข พื้นที่ดำเนินการจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ

15 พ.ย. 2566 616

15 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมนักวิชาการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10/เป็นวิทยากรสรุปบทเรียนการทำงาน “โครงการการสร้างเสริมสุขภาพจิตแรงงานนอกระบบในชุมชน” โดย มูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สนับสนุนงบประมาณ ในการนี้ นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สสส. ร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อสรุปผลดำเนินงาน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.) การพัฒนาสื่อสุขภาพจิต การใช้โปรแกรมสร้างสุขและสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพจิตที่ดี 2.) บทเรียนการทำงาน การสร้างและอบรมอาสาสมัครสร้างสุข เพื่อเยี่ยมบ้าน ดูแลใจและให้กำลังใจ 3.) การพัฒนากลไกคณะทำงานสุขภาพจิตระดับตำบลและการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ 4.) ระบบข้อมูลสุขภาพจิตในชุมชนและการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสร้างสุข ในพื้นที่การดำเนินงานตำบลนาจะหลาย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย รวม 40 คน โดยใช้การสนทนากลุ่ม ถอดประสบการณ์ สรุปความรู้ ได้ข้อค้นพบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและข้อค้นพบที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อนำไปสู่การต่อยอด ขยายผลการทำงานสร้างเสริมสุขภาพจิต ให้ต่อเนื่องยั่งยืน นำไปสู่การสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพจิตต่อไป ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 10ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสร้างสุขในชุมชนและเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการฯ