ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567

13 พ.ย. 2566 493

13 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มอบหมายกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาภาคีเครือข่าย และคณะ นักวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดย นางลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน และคณะ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านกลไกคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม Tele Conference โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ภายใต้บทบาทของคณะอนุกรรมการประสานงานงานเพื่อนการบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิตระดับจังหวัด ที่มีภาคีเครือข่ายภาคส่วนราชการ ท้องถิ่นและประชาสังคม มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร นอกจากนี้ ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการทำงานระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการกำหนดและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต โดยกลไกคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2567