ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิต ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567

13 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มอบหมายกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาภาคีเครือข่าย และคณะ นักวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดย นางลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน และคณะ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านกลไกคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม Tele Conference โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ภายใต้บทบาทของคณะอนุกรรมการประสานงานงานเพื่อนการบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิตระดับจังหวัด ที่มีภาคีเครือข่ายภาคส่วนราชการ ท้องถิ่นและประชาสังคม มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร นอกจากนี้ ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการทำงานระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการกำหนดและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต โดยกลไกคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2567

13 พ.ย. 2566
108