ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและประเมินความต้องการการแก้ไขปัญหา การสื่อสารความรู้รอบด้านสุขภาพจิตสู่ประชาชน เขตสุขภาพที่ 1 - 13

14 พ.ย. 2566 502

ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำบุคลากรกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ดำเนินการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและประเมินความต้องการ การแก้ไขปัญหาการสื่อสารความรู้รอบด้านสุขภาพจิตสู่ประชาชน เขตสุขภาพที่ 1-13 ภายใต้โครงการ พัฒนาพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข เพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตของประชาชนในชุมชน ผ่าน digital platform. บ้าน-พลัง-ใจ และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมสมองการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพจิตโดยพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-3

ผลการแลกเปลี่ยนและระดมสมอง พบว่า ทุกเขตสุขภาพมีการดำเนินงาน สร้างความรอบรู้สุขภาพจิตตามกรอบที่กรมสุขภาพจิตกำหนด และมีการปรับปรุง การดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มวัย นอกจากนั้นยังมีการร่วมกันกำหนดกรอบการจัดทำหลักสูตรพัฒนานักสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตภาคประชาชน โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 10…จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตภาคประชาชน