ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมเวที โชว์ แชร์ เชื่อม : ตอน " สานพลังภาคี สร้างภูมิคุ้มใจ ไทอีสาน "

13 พ.ย. 2566 534

วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมด้วยนางสาวสกุลรัตน์ จารุสันติกุล นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ ร่วมเวที โชว์ แชร์ เชื่อม : ตอน "สานพลังภาคี ภูมิคุ้มใจ ไทอีสาน" ณ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดโดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สภส.) การจัดเวทีเครื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดพื้นที่กลาง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต

ในเวทีนี้ ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต ของประชาชนภาคตะวันเฉียงเหนือที่ได้จาก Mental Health Check In เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัญหา ทำไห้ผู้ร่วมประชุมมีความตื่นตัว และให้ความสนใจเรื่องการคัดกรองด้านสุขภาพจิต มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกรองด้านสุขภาพจิต รวมถึงการออกแบบกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต ที่สอดคล้อง กับบริบทของประชาชนแต่ละกลุ่ม และแต่ละพื้นที่ภายใต้แนวคิด "สุขภาพจิตแบบบ้าน ๆ"

นอกจากนั้นยังมีความเห็นร่วมกันว่าการเชื่อมโยงการทำงานส่งเสริมสุขภาพจิตของภาคีเครือข่าย โดยใช้ศูนย์สุขภาพจิตแต่ละแห่งในภาคอีสานเป็นจุดเชื่อมโยง จะทำให้เกิดงานที่ชัดเจน ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหา และความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่มวัย