Kick Off สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 “Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดย นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และ ภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 10 Kick Off จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 “Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดสุนีย์ เฟลียร์ มาร์เก็ต จังหวัดอุบลราชธานี การจัดกิจกรรมได้รับเกียรติ จาก นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยบริการประเมินสุขภาพจิตด้วย โปรแกรม Mental Health Check in ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต นิทรรศการให้ความรู้ บูธกิจกรรมฮีลใจ การแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์เพื่อนดีดูแลใจบนเวทีและมินิคอนเสิร์ตดนตรีสร้างสุข เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนบูธกิจกรรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ตัวแทนภาคประชาชน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนนักศึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขและได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 800 คน และถ่ายทอด Online Facebook Live มีผู้เข้าถึงและรับชม จำนวน 1,078 User ได้ความร่วมมือจากภาคเอกชน สถานประกอบการ ตลาดสุนีย์ เฟลียร์ มาร์เก็ต จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่จัดงาน. ทั้งนี้ นอกจากช่วงสัปดาห์สุขภาพจิต วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2566 แล้ว ตลอดพฤศจิกายน หน่วยงานสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตตนเองและคนรอบข้าง เมื่อตนเองหรือคนรอบข้างประสบปัญหาทางสุขภาพจิต สามารถเผชิญปัญหา รู้เท่าทันสัญญาณเสี่ยงสุขภาพจิต ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ เป็นเพื่อนดีดูแลใจที่พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคม แนวคิด “เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” คือ แนวคิดที่ต้องการสร้างความตระหนักและให้เกิดความเข้าใจว่าเรื่องของสุขภาพจิตนั้นเป็นเรื่องของทุกที่และทุกสังคม ซึ่งเพื่อนแท้ที่สามารถดูแลใจสามารถทำได้โดยใช้ หลัก 3 ส ในการปฐมพยาบาลทางใจ ได้แก่ 1. สอดส่องมองหา โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน กลุ่มเสี่ยง 2. ใส่ใจรับฟัง อย่างตั้งใจ เพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ และ 3. ส่งต่อเชื่อมโยงโดยให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น เพื่อป้องกันและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

6 พ.ย. 2566
565