โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยหลักการ Implementation science

เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก เด็กปฐมวัย โดยครอบครัวมีส่วนรวม (Triple p) ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

2020-07-01 09:41:51
395

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...