โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต แนวทางการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนในสถารการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : บทเรียนประเทศไทย โดยมีวัติประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี

2020-06-22 14:47:28
380

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...