ฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 10

ลงพื้นที่ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 10 ของนายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563

2020-05-20 09:53:36
669

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...