“ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยและการป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566”

1 มิ.ย. 2566 561

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โดยกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ประชุมติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มวัย และการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 ณ รพ.สต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข ตำรวจ เทศบาล อสม. ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชนจำนวน 30 คน โดยเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน สะท้อนการดำเนินงาน และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในระดับตำบลและระดับอำเภอ พบว่า ในปี 2566 ประเด็นปัญหาการฆ่าตัวตาย ถูกกำหนดเป็นประเด็น พชอ. โดยบูรณาการการแก้ไขปัญหา การฆ่าตัวตายร่วมกับปัญหายาเสพติด นำไปสู่การกำหนดแนวทางและมาตรการในการดำเนินงาน มีแผนในการประชุมคณะอนุกรรมการ จัดทำแผนดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพจิตและยาเสพติด ระดับอำเภอต่อไป