เสริมสร้างพลังใจและความรอบรู้สุขภาพจิต นักเรียนโรงเรียนละทายวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ “รอบรู้ อยู่เป็น ปลอดภัย มีพลังใจ ไม่กลั่นแกล้งรังแก (Bully)”

26 พ.ค. 2566 516

26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พัฒนาศักยภาพนักเรียน วัยรุ่นยุคใหม่ : รอบรู้ อยู่เป็น ปลอดภัย มีพลังใจ ไม่กลั่นแกล้งรังแก (Bully) ณ โรงเรียนละทายวิทยา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายประมูล เหรียญทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย เป็นประธานเปิดฯ พร้อมด้วย นางสุมาลี นาคกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 300 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลังใจและความรู้ด้านสุขภาพจิต รวมถึงพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่น การลดพฤติกรรมเสี่ยง ด้านยาเสพติด การจัดการอารมณ์ ความเครียด ความรู้ เรื่องโรคซึมเศร้า การสร้างพลังใจ การป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย การปฐมพยาบาลทางใจ ให้นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพจิตตนเอง ครอบครัวและดูแลช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียน เป็นการสร้างนักเรียนแกนนำในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน จากการประเมินผลนักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับความรู้เบื้องต้นที่จำเป็น นักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพจิตดี พบเสี่ยงซึมเศร้าฆ่าตัวตาย ร้อยละ 24.44 ส่งต่อเข้าระบบบริการสุขภาพจิตและให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา โดยกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลกันทรารมย์ ทั้งนี้งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนละทายวิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลกันทรารมย์ มีแผนการติดตามดูแลต่อเนื่องและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านพฤติกรรม สังคม อารมณ์ จิตใจที่จำเป็นต่อไป