ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 (Community set Zero) ปีงบประมาณ 2566

25 พ.ค. 2566 438

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตายในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 (Community set Zero) เพื่อให้ อสม. แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความรู้และทักษะการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ในชุมชน รวมทั้งมีแนวทาง ในการดำเนินงานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิต และเสี่ยงฆ่าตัวตายในชุมชน โดยใช้กระบวนการสร้างการ มีส่วนร่วมและวัคซีนใจในชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม 105 คน ดำเนินการในวันที่ 21 เม.ย. 2566 ณ อ.ลืออำนาจ

จ.อำนาจเจริญ วันที่ 25 เม.ย. 2566 ณ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร และวันที่ 2 พ.ค. 2566 ณ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ผลการดำเนินงานเกิดเครือข่ายขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนและมีแผนปฏิบัติการที่เชื่อมกับระบบงานสุขภาพจิต ในระดับตำบลและระดับอำเภอ