พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาและแกนนำนักศึกษา (เพื่อนช่วยเพื่อน) ในการดูแลช่วยเหลือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี

วันที่ 18 และ 20 พฤษภาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โดย กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและแกนนำนักศึกษา (เพื่อนช่วยเพื่อน) มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นประธานเปิดฯ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือฯ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจบทบาท มีความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น และเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงระบบการประเมินสุขภาพจิต ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจ อย่างเหมาะสม ด้วยโปรแกรม MENTAL HEALTH CHECK IN ในการค้นหากลุ่มเสี่ยงและดูแลช่วยเหลือ ทั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษากับบทบาทการเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนและเป็นพี่เลี้ยงดูแลทางสังคมจิตใจเบื้องต้นและการส่งต่อเมื่อพบความเสี่ยงสุขภาพจิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและแกนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ รวม 60 คน

20 พ.ค. 2566
252