ประชุมความร่วมมือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “นักศึกษาสุขภาพจิตดี สู่อนาคตวิชาชีพครูที่ดี”

22 พ.ค. 2566 465

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวสกุลรัตน์ จารุสันติกุล รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ปรีดา กังแฮ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอาจารย์และนายกสโมสรนักศึกษา ผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม เป็นการนำเสนอ แลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น สะท้อนสถานการณ์ ปัญหา ในมุมมองของอาจารย์และผู้แทนนักศึกษา ประเด็นพฤติกรรม อารมณ์ สังคมและจิตใจของนักศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางและกรอบการทำงานในรูปแบบการบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน (MOA) นำไปสู่การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ข้อสรุปจากการประชุมความร่วมมือฯ 1.) อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ในการให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา พัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านสุขภาพจิต เช่น การจัดการความเครียด ซึมเศร้า การพัฒนาภาวะพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู เป็นต้น 2.) การใช้โปรแกรมประเมินสุขภาพจิตออนไลน์ MENTAL HEALTH CHECK IN ค้นหากลุ่มเสี่ยงและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเบื้องต้น 3.) พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ให้มีทักษะในการเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อเมื่อพบความเสี่ยงสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่ “นักศึกษาสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตดี สู่อนาคตวิชาชีพครูที่ดี”